CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA ĐẠI NAM

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA ĐẠI NAM
A-Tiền thưởng ngựa Thuần Chủng

THỨ HẠNG
CHƯA ĂN ĐỘ
ĂN 1 ĐỘ
ĂN 2 ĐỘ
HẠNG 1
HẠNG 2
HẠNG 3
HẠNG 4
HẠNG 5
HẠNG 6—12
20.000.000
10.000.000
6.000.000
4.500.000
3.500.000
2.000.000
30.000.000
15.000.000
10.000.000
6.000.000
5.000.000
2.500.000
40.000.000
20.000.000
15.000.000
8.000.000
6.000.000
3.000.000

B-Tiền thưởng ngựa đua theo group tốc độ

THỨ HẠNG
GROUP A
(LOẠI 1-2-3)
GROUP B
(LOẠI 4-5)

HẠNG 1
HẠNG 2
HẠNG 3
HẠNG 4
HẠNG 5
HẠNG 6—12
A 1
30.000.000
15.000.000
10.000.000
6.000.000
5.000.000
2.000.000
B1
15.000.000
8.000.000
5.500.000
3.500.000
3.000.000
1.500.000


HẠNG 1
HẠNG 2
HẠNG 3
HẠNG 4
HẠNG 5
HẠNG 6—12
A 2
20.000.000
10.000.000
6.000.000
4.500.000
3.500.000
2.000.000
B 2
12.000.000
7.000.000
4.500.000
3.000.000
2.500.000
1.500.000

HẠNG 1
HẠNG 2
HẠNG 3
HẠNG 4
HẠNG 5
HẠNG 6—12
A 3
15.000.000
8.000.000
5.500.000
3.500.000
3.000.000
1.500.000
B 3
10.000.000
6.000.000
3.500.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

TỔNG

45.500.000

34.500.000

Ghi chú: Tiền thưởng, tiền bồi dưỡng ngựa theo kết quả đua trong đợt: Chủ ngựa nhận 90%, Nài lãnh 10%.
Title : CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA ĐẠI NAM
Description : CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA ĐẠI NAM A- Tiền thưởng ngựa  Thuần Chủng THỨ HẠNG CHƯA ĂN ĐỘ ĂN 1 ĐỘ ĂN 2 ĐỘ HẠNG 1 HẠNG 2 HẠ...

0 Response to "CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA ĐẠI NAM"

Đăng nhận xét